Privacyverklaring

Cuisine Culinaire Maastricht

 

Cuisine Culinaire Maastricht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://cuisineculinairemaastricht.nl/
Dominikanenstraat 13
6247 CW Rijckholt 043-4087054

H.M. van Kan is de verantwoordelijke van Cuisine Culinaire Maastricht. Hij is te bereiken via secretaris@cuisineculinairemaastricht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cuisine Culinaire Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Betalingsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cuisine Culinaire Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het voeren van een ledenadministratie
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze mails aan de leden
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cuisine Culinaire Maastricht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat, als u aangeeft geen lid meer te willen zijn van onze vereniging, uw gegevens uit de ledenadministratie zullen worden verwijderd.

Gearchiveerde gegevens, zoals in de financiële boekhouding, kunnen van rechtswege niet worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cuisine Culinaire Maastricht verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw toestemming en slechts alleen dan als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cuisine Culinaire Maastricht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (bij dit laatste vervalt uiteraard uw lidmaatschap, aangezien we dan geen ledenadministratie van u meer kunnen voeren). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cuisine Culinaire Maastricht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@cuisineculinairemaastricht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cuisine Culinaire Maastricht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cuisine Culinaire Maastricht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met secretaris@cuisineculinairemaastricht.nl.

Cuisine Culinaire Maastricht heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• Gegevens worden uitsluitend gebruikt door personen, daartoe gemachtigd door het bestuur.
• Gegevens worden niet opgeslagen in webservers of cloudapplicaties
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Rijckholt, Januari 2019